667 Sayılı KHK’ya Dayanılarak Yapılan İş Akdi Feshinin Geçerli veya Haklı Nedene Dayanmadığı İddiası

Mahkeme: Yargıtay 22. HD Esas: 2018/9691 Karar: 2018/16730 Tarih: 04.07.2018 Özet: Davacının iş sözleşmesi, 667 sayılı KHK’ya dayanılarak feshedilmiştir. İlk Derece Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne dair karar verilmiş, davalı tarafın istinaf başvurusu hakkında Bölge Adliye Mahkemesince davacı tarafından açılan işe iade davasında, istinaf talebinin reddine dair karar verilmiştir. Feshin geçerli veya haklı nedene dayanıp dayanmadığı konusunda yapılan araştırma hüküm kurmaya […]

20

Kas

Yargıtay 19. Ceza Dairesi; 09.08.2016’dan Önce Düzenlenen Çekler Hakkında Karar Verdi

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2018/6510 Esas, 2018/11325 Karar sayılı ve 05.11.2018 tarihli kararı; 20.11.2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karşılıksız çek keşide edilmesi halinde adli para cezası uygulanmazken, 09.08.2016 tarihinde 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik; karşılıksız çek keşide edenlere adli para cezası verilmesini öngörmüştü. Değişikliğin ardından, keşide edilen çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezasının[…]

Facebook Kayıtlarının Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 13. HD Esas: 2018/406 Karar: 2018/7889 Tarih: 12.07.2018 Özet: Davacı yanca delil olarak dayanılan Facebook kayıtlarının HMK 199 anlamında belge niteliğinde olduğunun kabulü gerekir. HMK 202 düzenlemesi getirilerek bu tür belgeler delil başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Davalı delil olarak davacı tarafından İnternet ortamından gönderilen mesajlara da dayandığından, inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme[…]