25

Şub

AYM; Yargıtay Daireleri Arasındaki İçtihat Farklılığı Giderilmeden Karar Verilmesini Adil Yargılama Hakkı İhlali Olarak Nitelendirdi

22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin 25.12.2018 tarihli Yasemin Bodur kararı yayınlandı.  2017/29896 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü kararında AYM; Yargıtay daireleri arasındaki içtihat farklılıklarına ilişkin içtihadı birleştirme yoluna gidilmeyerek bireyler açısından belirsiz durum yaratılmasının adil yargılama hakkının ihlali olduğuna hükmetti. AYM tarafından karara konu olan olayda; derin ve süregelen içtihat farklılıklarını ortadan kaldırmaya […]

21

Şub

AYM, Tedbire Muhalefete Disiplin Hapis Öngören HMK 398’i İptal Etti

20 Şubat 2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin HMK 398 hükmünü iptal ettiğine ilişkin kararı yayınlandı. Anayasa Mahkemesi, 2018/1 Esas, 2018/83 Karar ve 11.07.2018 Tarihli kararı ile HMK 398 hükmünü Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ve 36. maddesinde yer alan adil yargılama hakkı ilkelerine aykırı bularak iptal etti. Mahkeme tarafından “İhtiyati tedbire[…]

Tüketici Kredilerinde Asıl Borçluya İcra Takibi Yapılmadan Kefilden Borcun Ödenmesinin İstenemeyeceği

Mahkeme: Yargıtay 13. HD Esas: 2016/5301 Karar: 2018/10235 Tarih: 05.11.2018 Özet: Dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’nın 10. maddesinin 3. fıkrası “Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez” düzenlemesini getirmiştir. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup, emredici hükümlerin mahkemece re’sen dikkate alınması zorunludur. Bu yasal düzenleme doğrultusunda davalı[…]