20

Mar

YİBBGK, Avukatlık Kanunu m. 165 Gereğince Hükmedilen Avukatlık Ücretinin Kapsamına Akdi Vekalet Ücretinin Dahil Olmadığına Dair Karar Verdi

20 Mart 2019 Tarihli ve 30720 Sayılı Resmi Gazete’de Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2017/6 Esas, 2018/9 Karar ve 05.10.2018 Tarihli kararı yayınlandı. YİBBGK tarafından Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenen “ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk” hallerinden olan “sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde” karşı tarafından avukatı lehine […]

Kişisel Veri Niteliğindeki Whatsapp Konuşmalarına Dayanılarak Yapılan Feshin Haksız Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2018/10718 Karar: 2019/559 Tarih: 10.01.2019 Özet: İşçi alacaklarının tahsili istemine ilişkin olan davada, davanın reddine karar verilmiş olsa da; Whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi bozmayı gerektirmiştir. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ[…]

16

Mar

İkale Sözleşmelerden Yapılan Gelir Vergisi Kesintisi İadesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğin beşinci bölümünde 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin esaslar yer aldı. İkale sözleşmesinde kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi,[…]