Gizli Soruşturmacının Hiçbir Zaman Kışkırtıcı Ajan Gibi Hareket Edemeyeceği

Mahkeme: Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1698 Karar: 2018/4437 Tarih: 28.03.2018 Özet: Yerleşik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere, gizli soruşturma yapan adli kolluk görevlisinin hiçbir zaman kışkırtıcı ajan gibi hareket edemeyeceği, önceden failde bulunmayan suç işleme kastı oluşturarak faili suç işlemeye azmettiremeyeceği, dolayısıyla sanığın üzerine atılı fuhuş suçunu işlediğine ilişkin hukuka uygun yöntemlerle elde edilmiş delil bulunmadığı, mümzi kolluk görevlilerinin […]

20

May

AYM; Karşı Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olmasına İlişkin Hükmü Anayasa’ya Aykırı Bulmadı

16 Mayıs 2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin 2017/154 E., 2019/18 K. ve 10.04.2019 tarihli kararı yayınlandı. İtiraz yoluna başvuran Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanunu’nun 77. maddesiyle değiştirilen 164. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinin Anayasa’ya 10., 36. ve 48. maddelerine aykırılığı nedeniyle söz konusu hükmün iptali[…]

11

May

YİBHGK: Sağlık Nedenleriyle İşçinin Sözleşmesinin Feshi İçin Savunma Alınması Gerekmez

9 Mayıs 2019 Tarihli ve 30769 Sayılı Resmi Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/9 Esas, 2018/10 Sayılı Karar ve 19.10.2018 Tarihli kararı yayınlandı. YİBHGK; işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşmasının işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterli olduğuna karar verdi. 4857 sayılı İş Kanunu m. 25/1-b[…]