25

Eki

Yargı Reformu Strateji Belgesi Kapsamında CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 1. yargı paketine ilişkin düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayılandı. 39 maddelik düzenleme çerçevesinde meydana gelen değişikliklerin başlıcaları şu şekilde: Baro levhasına kayıtlı olan ve 15 yıl kıdemi olan avukatlara TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, […]

Muhasebecilik Vekalet İlişkisi Niteliğinde Olduğundan Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 13. HD Esas: 2016/29003 Karar: 2019/9214 Tarih: 01.10.2019 Özet: Dava, muhasebe/mali müşavirlik sözleşmesine dayalı başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Muhasebecilik, vekalet ilişkisi niteliğinde olup, Kanun’un 3/1-l. maddesi gereğince taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüketici işlemi olduğunun kabulü gerekir. Bu itibarla uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmakla Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görev konusu kamu düzenine[…]

Çalışma Süresini ve Ücretini Bilen Davacının Belirsiz Alacak Davası Açamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 22. HD Esas: 2017/24367 Karar: 2019/17023 Tarih: 23.09.2019 Özet: Davacının çalışma süresi ve ücretini bilmesi halinde davacı dava konusu ücret alacağının miktarını belirleyebilme imkanına sahiptir ve belirsiz alacak davası açılmasında hukuki yarar yoktur. Bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.   MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından[…]