29

Haz

KVKK Tarafından VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararı ile Covid-19 virüs pandemisi nedeniyle Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt süreleri Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine […]

20

Haz

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Resmi Gazete’de Yayınlandı

18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yayınlandı. Genel hatlarıyla bekçilerin görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını düzenleyen kanun, 18 maddeden ibaret. Bekçilerin çalışma usul ve esasları, meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenecek. Kanunun en dikkat çekici düzenlemeleri bekçilere durdurma[…]

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Arabuluculuğun Dava Şartı Olmadığına İlişkin Uyuşmazlığın Giderilmesine Yönelik Karar

Mahkeme: Yargıtay 19. HD Esas: 2020/85 Karar: 2020/454 Tarih: 13.02.2020 Özet: Menfi tespit davaları sonucunda verilen hükümler esasa yönelik olarak cebri icraya konu edilip infaz edilemeyeceğinden, ticari davalarda arabuluculuğa başvuruyu dava şartı olarak öngören madde hükmünün amaçsal yorumundan yasa koyucunun bilinçli olarak menfi tespit davalarını arabuluculuk dava şartına tabi tutmadığı anlaşılmaktadır. Ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu[…]