Yenilenen Döneme İlişkin Kefilin Sorumlu Olduğu Sürenin ve Kira Bedeli Miktarının Açıkça Belirtilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 8. HD Esas: 2018/9388 Karar: 2018/12781 Tarih: 16.05.2018   Özet: Müteselsil kefillerin sorumluluğu kira sözleşmesinde belirtilen süre için geçerlidir. Yenilenen dönemlerde de sorumlu tutulabilmesi için kefalet süresi ile kefil olunan miktarın açıkça kararlaştırılması gerekmektedir. Davacının dayandığı kira sözleşmesinde uzayan dönem için kefilin sorumlu olduğu süre ve kefalet miktarı açıkça kararlaştırılmadığına göre, yenilenen döneme ait kira parasından kefilin sorumlu tutulması doğru […]

Birden Fazla Ada ve Parsel Üzerinde Kurulu Bulunan Sitenin Ortak Gider Alacağının Kat Mülkiyeti Kanunu’na Tabi Olmadığı

Mahkeme: Yargıtay 20. HD Esas: 2017/4658 Karar: 2018/1340 Tarih: 22.02.2018 Özet: Birden fazla ada ve parsel üzerinde kurulu bulunan sitenin ortak gider alacağının tahsiline ilişkin davada, Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler uyarınca sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediğinden uyuşmazlıkta Kat Mülkiyeti Kanununun hükümleri değil, genel hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle TBK m. 120 gereği temerrüt/gecikme faizinin hesaplanması gerekirken, Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi[…]