Kıdem Tazminatı Gibi Bazı Alacakların Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılamayacağı Ancak Yargıtay 9. HD’nin Önceki Görüşüne Güvenilerek Açılan Davanın Usulden Reddedilemeyeceği

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/30832 Karar: 2020/14692 Tarih: 04.11.2020 Özet: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacakları işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilmez. Ancak hesabın unsurları olan sosyal hakların (ayni olarak sağlanan yemek yardımı gibi) miktarının belirlenmesi işveren tarafından sunulacak belgelere göre belirlenecek ise, kıdem ve ihbar tazminatı belirsiz alacak davasına konu edilebilir. Somut […]

Ecrimisil Davalarının Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabileceği

Mahkeme: Yargıtay 8. HD Esas: 2020/1930 Karar: 2020/4540 Tarih: 07.07.2020 Özet: Ecrimisil davalarında talep edilen alacak miktarının belirtilmemesi nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesinin gerek hak arama özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekse belirsiz alacak davasının özüne aykırı olacağının gözetilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece, dava konusu talebin belirsiz alacak niteliğinde olduğu dikkate alınarak işin esası hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı[…]

Çalışma Süresini ve Ücretini Bilen Davacının Belirsiz Alacak Davası Açamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 22. HD Esas: 2017/24367 Karar: 2019/17023 Tarih: 23.09.2019 Özet: Davacının çalışma süresi ve ücretini bilmesi halinde davacı dava konusu ücret alacağının miktarını belirleyebilme imkanına sahiptir ve belirsiz alacak davası açılmasında hukuki yarar yoktur. Bu nedenle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekir.   MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından[…]