İstifa Dilekçesi Verildikten Kısa Süre İçinde Haklı Fesih Nedenlerinin İleri Sürülmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/11784 Karar: 2020/43 Tarih: 13.02.2020 Özet: Davacının imzasını taşıyan 01.08.2006 ve 16.05.2008 tarihli iki ayrı istifa dilekçesi mevcut olup dairemiz uygulamasında istifa dilekçesinin verilmesinden sonra kısa süre içinde haklı fesih nedenlerinin ileri sürülmesi ve buna bağlı kıdem tazminatı talebi kabul edilmekteyse de son istifa tarihi itibariyle yaklaşık 5 yıl süre ile herhangi bir irade fesadının ileri sürülmediği […]

Sürekli Gece Vardiyasında Çalışmanın İş Kanunu m. 24/II-f Gereğince Haklı Nedenle Fesih Sebebi Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 22. HD Esas: 2017/9668 Karar: 2018/128 Tarih: 16.01.2018 Özet: İş yerinde postalar halinde çalışma yapıldığı sabit olmasına rağmen, davacının sürekli aynı postada çalıştırılmasının ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğu, bu aykırılığın giderilmesine yönelik talebin işverence yerine getirilmemesi çalışma şartlarının uygulanmaması anlamına gelir. Davacının iş sözleşmesinin İş Kanunu’nun 24/2-f alt bendi çerçevesinde haklı sebeple feshedildiğinin ve kıdem tazminatına hak kazandığının[…]

28

Tem

Ücreti Ödenmeyen İşçi Ne Yapmalıdır?

İş sözleşmesi; işçinin bağımlı olarak iş görmeyi ve işverenin ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme türüdür. 4857 sayılı İş Kanunu’nda ücretin tanımı yapılmış olup, ücretin ne şekilde ve ne zaman ödenmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kanunun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32. maddesine göre; genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve[…]