Ulusal Bayram-Genel Tatil Günlerinde 1 Saat Dahi Çalışılsa Tam Yevmiyeye Hak Kazanılacağı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/20521 Karar: 2020/6790 Tarih: 01.07.2020 Özet: İş Kanunu’nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılarak hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye […]

Yıllık İzin Ücreti Alacağı Bakımından Yemin Teklif Edilen Davacı Asilin Dinlenilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/32231 Karar: 2020/20367 Tarih: 25.12.2020 Özet: Davalı vekili cevap dilekçesinde delilleri arasında yemin deliline dayanmıştır. Davalı vekili bilirkişi itiraz raporuna itiraz dilekçesinde açıkça bilirkişinin kullanılmadığını tespit ettiği 13 günlük yıllık ücretli izin bakımından davacı asile yemin teklif ettiklerini belirtmiştir. Karar celsesinde ise davalı vekilinden sorulduğunda davalı vekili yazılı itirazlarını tekrar ettiklerini söylemiştir. Buna göre davalı vekili kullanılmadığı[…]