15

Eki

AYM; Çalışanın Kurumsal E-Posta Hesabının İncelenmesini Hak İhlali Kabul Etti

14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de E.Ü. başvurusuna ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 2016/13010 Başvuru numaralı ve 17.09.2020 tarihli yayınlandı. Mahkeme tarafından AY m. 20’de yer alan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve AY m. 22’de yer alan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine dair karar verildi. Bir avukat ortaklığı bünyesinde avukat olarak çalışan başvurucu E.Ü., kurumsal e-posta […]

667 Sayılı KHK’ya Dayanılarak Yapılan İş Akdi Feshinin Geçerli veya Haklı Nedene Dayanmadığı İddiası

Mahkeme: Yargıtay 22. HD Esas: 2018/9691 Karar: 2018/16730 Tarih: 04.07.2018 Özet: Davacının iş sözleşmesi, 667 sayılı KHK’ya dayanılarak feshedilmiştir. İlk Derece Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne dair karar verilmiş, davalı tarafın istinaf başvurusu hakkında Bölge Adliye Mahkemesince davacı tarafından açılan işe iade davasında, istinaf talebinin reddine dair karar verilmiştir. Feshin geçerli veya haklı nedene dayanıp dayanmadığı konusunda yapılan araştırma hüküm kurmaya[…]

İşçinin İşe Başlatılması İçin Yaptığı Başvurunun İspatı

Mahkeme: Yargıtay HGK Esas: 2015/1828 Karar: 2018/1093 Tarih: 16.05.2018 Özet: Davacı işçinin kesinleşen mahkeme kararının tebliği üzerine 10 iş günlük süre içinde işe başlatılması için davalı işverene müracaat ettiğini 26.04.2012 tarihli tutanak ve bu tutanakta isim ve imzaları bulunan kişilerin Mahkemedeki tanıklıkları ile ispat etmiştir. Her ne kadar tutanağı düzenleyen ve tanık olarak beyanlarına başvurulan kişiler davacının yakın akrabaları ise de bu durum[…]