28

Haz

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Daha önce 20.10.2016 ve 24.11.2017 tarihlerinde yürürlüğe konulan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin yürütmesi Danıştay tarafından iki kere durdurulmuştu. Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararlarının gerekçelerinde yönetmeliğin, KVKK’daki koruyucu önlemler alınmadan hazırlandığına ve KVK Komisyonu’ndan denetim […]

E-Nabız Projesi Konulu Genelgenin İptaline İlişkin Danıştay Kararı

Mahkeme: Danıştay 15. Daire Esas: 2015/2900 Karar: 2018/1876 Tarih: 18.04.2018 Özet: Uyuşmazlık; “E-Nabız Projesi” konulu Genelge’nin iptaline ilişkindir. Anayasa’nın 20. maddesine 5982 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile eklenen fıkrada “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.[…]

26

Eyl

663 Sayılı KHK Madde 47-Kişisel Sağlık Verileri

GİRİŞ Kişisel sağlık verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Değiştirilen ve Eklenen Hükümler” başlıklı 30. maddesinin 7. fıkrasının atfıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Bilgi Toplama, İşleme ve Paylaşma Yetkisi” başlıklı 47. maddesinde düzenlenmiştir. Çalışmamızın ilk bölümünde kişisel sağlık verilerinin neler olduğu, bu verilerin işlenerek özellikle dijital ortamda tutulmasının olumlu ve olumsuz sonuçları açıklanacaktır. İkinci bölümünde[…]