Erkeğe Karşı Gerçekleşen Kusurlu Davranışların Kişilik Haklarını İhlal Ettiği ve Maddi-Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2020/2911 Karar: 2020/4577 Tarih: 12.10.2020   Özet: Erkeğe karşı gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda erkeğin kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Davalı-davacı erkek yararına TMK m. 174/1-2 koşulları oluşmuştur. O halde davalı-davacı erkek lehine tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurun ağırlığı ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.   […]

Süreklilik Göstermeyen Haksız ve Etik Dışı Hareketlerin Mobbing Olmadığı

Mahkeme: Yargıtay 22. HD Esas: 2016/24622 Karar: 2019/23339 Tarih: 12.12.2019 MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : MANEVİ TAZMİNAT Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y[…]

02

May

AYM; Başvurucu Mehmet Uçar’ın İnsan Haysiyeti İle Bağdaşmayan Muameleye Maruz Kaldığına İlişkin Karar Verdi ve 20.000-TL Manevi Tazminata Hükmetti

30 Nisan 2019 tarihli ve 30760 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 03.04.2019 tarihli ve 2015/7357 başvuru numaralı Mehmet Uçar kararı yayınlandı. Başvuru; keyfi gözaltı işlemi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve polis memurlarının hukuka aykırı kuvvet kullanımı nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Kararın özeti şu şekildedir; Sivil giyimli polis memurları tarafından durdurulan ve[…]