Yıllık İzin Ücreti Alacağı Bakımından Yemin Teklif Edilen Davacı Asilin Dinlenilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/32231 Karar: 2020/20367 Tarih: 25.12.2020 Özet: Davalı vekili cevap dilekçesinde delilleri arasında yemin deliline dayanmıştır. Davalı vekili bilirkişi itiraz raporuna itiraz dilekçesinde açıkça bilirkişinin kullanılmadığını tespit ettiği 13 günlük yıllık ücretli izin bakımından davacı asile yemin teklif ettiklerini belirtmiştir. Karar celsesinde ise davalı vekilinden sorulduğunda davalı vekili yazılı itirazlarını tekrar ettiklerini söylemiştir. Buna göre davalı vekili kullanılmadığı […]