Birden Fazla Ada ve Parsel Üzerinde Kurulu Bulunan Sitenin Ortak Gider Alacağının Kat Mülkiyeti Kanunu’na Tabi Olmadığı

Mahkeme: Yargıtay 20. HD Esas: 2017/4658 Karar: 2018/1340 Tarih: 22.02.2018 Özet: Birden fazla ada ve parsel üzerinde kurulu bulunan sitenin ortak gider alacağının tahsiline ilişkin davada, Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler uyarınca sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediğinden uyuşmazlıkta Kat Mülkiyeti Kanununun hükümleri değil, genel hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle TBK m. 120 gereği temerrüt/gecikme faizinin hesaplanması gerekirken, Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi […]

İkale Sözleşmesinde Uygulanan Gelir Vergisinin İadesinin Gerektiği

Mahkeme: Danıştay 4. HD Esas: 2014/3676 Karar: 2016/4376 Tarih: 13.12.2016 Özet: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesine göre, ücret ve ücret sayılan ödemelerin çalışanın işverene bağlılığı ve hizmet karşılığı sağlanan para ve para ile temsil edilebilen ödemeler olduğu ve ancak ücret veya ücret niteliği taşıyan ödemelerden tevkifat yapılacağı, davaya konu kesintinin ait olduğu tazminat, davacının çalıştığı şirketin işçi azaltma yoluna gitmesi sonucu iş[…]

19

Ara

Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Takip Usulünü Düzenleyen Kanun, Resmi Gazete’de Yayınlandı

7155 sayılı Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. İlgili kanun ile abonelik sözleşmeleri ile ilgili takip usulünün yanı sıra konkordatoya ve ticari davalarda arabulucuk şartına ilişkin düzenlenmeler de yapıldı. Kanun, abonelik sözleşmeleri ile bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklı ve avukatla takip edilen[…]