UYAP Üzerinden Aslı Sunulan Arabuluculuk Tutanağının Fiziken Sunulmasına Gerek Olmadığı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2020/5349 Karar: 2020/7421 Tarih: 14.09.2020   Özet: İlk derece mahkemesince davacı vekiline celsede verilen kesin süreye rağmen arabuluculuk son tutanağının aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini sunmamış olduğu belirtilerek davanın usulden reddine karar verilmiş ise de davacı vekili tarafından UYAP üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya gönderildiği anlaşılmaktadır. İlk derece mahkemesince UYAP kayıtları dikkate alınmadan yazılı şekilde […]

Ticari Nitelikteki Menfi Tespit Davalarında Arabuluculuğun Dava Şartı Olmadığına İlişkin Uyuşmazlığın Giderilmesine Yönelik Karar

Mahkeme: Yargıtay 19. HD Esas: 2020/85 Karar: 2020/454 Tarih: 13.02.2020 Özet: Menfi tespit davaları sonucunda verilen hükümler esasa yönelik olarak cebri icraya konu edilip infaz edilemeyeceğinden, ticari davalarda arabuluculuğa başvuruyu dava şartı olarak öngören madde hükmünün amaçsal yorumundan yasa koyucunun bilinçli olarak menfi tespit davalarını arabuluculuk dava şartına tabi tutmadığı anlaşılmaktadır. Ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu[…]

01

Oca

2019 Yılı CMK, Arabuluculuk ve Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifeleri Yayınlandı ve İmar Barışı Başvuru Süresi Altı Ay Daha Uzatıldı

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de önemli birçok düzenleme yer aldı. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi’ne, 2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne ve 2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi’ne ilişkin Adalet Bakanlığı tebliğleri yayınlandı. Türk Patent ve Kurumu’nca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ[…]