25

Tem

AYM; Hastanın Ameliyattan Önce Aydınlatılmadığı İddiasının Değerlendirilmemesini AY 17’ye Aykırı Buldu

25 Temmuz 2019 tarihli ve 30842 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 2015/2536 numaralı Ü.B.K. başvurusuna ilişkin 4/7/2019 tarihli kararı yayınlandı. Başvuru tarafından tıbbi ihmal sonucu organ kaybına uğraması nedeniyle maddi ve manevi varlığını koruma hakkının, ameliyatı gerçekleştiren doktorun sözleri ve tavırları dolayısıyla şeref ve itibarın korunması bağlamında maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ve yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle […]

Uygulanan Tedavinin Sağlam Akciğere Zarar Verip Vermediği ve Verilen Kanın Virüslü Olup Olmadığı

Mahkeme: Yargıtay 13. HD Esas: 2016/4560 Karar: 2018/11721 Tarih: 05.12.2018 Özet: Mahkemece akciğer kanseri konusunda uzman, rapor düzenlemeye ehil ve donanımlı bir üniversiteden, akademik kariyere sahip 3 kişilik bilirkişi kurulundan, özellikle hastanın sağlam olan sol akciğerine ışın tedavisi uygulanıp uygulanmadığı, bundan dolayı hastanın sağlam akciğerinde bir zedelenme meydana gelip gelmediği ile vefat ettiği gün hastaya verilen kanın virüslü olup olmadığı hususları nazara[…]

Sık Görülen Komplikasyonlara İlişkin Yazılı Onam Alınması Gerektiği

Mahkeme: Danıştay 15. Daire Esas: 2013/10806 Karar: 2018/3855 Tarih: 17.04.2018 Özet: Uyuşmazlık; hekimin hatalı uygulaması nedeniyle oluşan hizmet kusuruna dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Adi Tıp raporunda davacıda ameliyat sonrasında gelişen durumun yapılan tıbbi işlemin komplikasyonu olarak kabul edilmesi karşısında, idari eylemle zarar arasında nedensellik bağı kurulamadığından maddi tazminata hükmedilmesinin koşulları oluşmamakla birlikte, ameliyat gibi riskli ve önemli bir tıbbi uygulamadan[…]