30

Nis

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

12

Oca

Karşılıksız Çekte Banka Ödeme Yükümlülüğü 2.030-TL Olarak Değişti

12 Ocak 2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/1) ile bankaların hamile ödemekle yükümlü oldukları çek miktarında değişiklik yapıldı. Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca bankalar çek karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 2.030,00-TL ve üzerinde ise 2.030,00-TL[…]

Çekin Muhatap Bankaya İbraz Edildiği Tarihin Üzerinde Yazılı Olmaması

Mahkeme: Yargıtay 12. HD Esas: 2016/28023 Karar: 2018/1168 Tarih: 12.02.2018 Özet: Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Takip dayanaklarından 15.05.2012 keşide tarihli 31.000-TL bedelli çekin üzerinde, muhatap bankaya ibraz edildiği tarihin yazılı olmadığı görülmekle, kambiyo vasfında olmadığından mahkemece anılan çek yönünden takibin iptaline karar verilmesi doğrudur. Ancak, takibe dayanak[…]