Tüketici Kredilerinde Asıl Borçluya İcra Takibi Yapılmadan Kefilden Borcun Ödenmesinin İstenemeyeceği

Mahkeme: Yargıtay 13. HD Esas: 2016/5301 Karar: 2018/10235 Tarih: 05.11.2018 Özet: Dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’nın 10. maddesinin 3. fıkrası “Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez” düzenlemesini getirmiştir. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup, emredici hükümlerin mahkemece re’sen dikkate alınması zorunludur. Bu yasal düzenleme doğrultusunda davalı […]

Passolig’e İlişkin Düzenlemelerin Hukuka Aykırı Nitelikte Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 19. HD Esas: 2016/18179 Karar: 2018/3461 Tarih: 06.012.2018 Özet: Davacı, davalılardan … tarafından yaptığı düzenleme ile Türkiye’de oynanan futbol maçlarına gidebilmek için diğer davalı banka ile sözleşme yapılması için zorunluluk getirildiğini, 6222 sayılı Yasa’da adı geçen elektronik bilet ve elektronik kart ifadelerinin diğer davalı banka tarafından müşteri portföyü yaratmak adına kullanıldığını, kartın ücretsiz olduğu vurgulanmakta ise de Anayasal eşitlik ilkesine[…]