Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği Yayınlandı

Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği, 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemeye uyarınca değerli konut vergisi 2021 yılının Şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyan edilecek olup şubat ve ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecektir. Tebliğ ile değerli konut vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanun’un 42. maddesinde yer alan tutarı  aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil edecektir. Değerli konut vergisi hesaplamasında belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır.

Değerli konut vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade etmektedir ve her bir bağımsız bölümün vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanun’un 42. maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı (2020 yılı için 5.000.000-TL) aşması halinde bunu takip eden yılın başından itibaren değerli konut vergisi mükellefiyeti başlayacaktır. Bina vergi değeri, 2020 yılında 5.000.000-TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmaz sahipleri değerli konut vergisinin mükellefidir ve 2021 yılında değerli konut vergisini beyan edip ödeyeceklerdir.

Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi halinde mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlayacaktır. Değerli konut vergisi beyannamesi de takip eden yılın Şubat ayının 20. günü sonuna kadar verilecektir.

2021 yılı için açıklanan değerli konut vergisi alt ve üst sınırları şu şekilde belirlenmiştir;

 • 5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
 • 10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842,00-TL, fazlası için  (Binde 6)
 • 10.455.000-TL’den fazla olanlar 10.455.000-TL’si için 23.526 TL, fazlası için (Binde 10)

Değerli konut vergisine ilişkin muafiyetler tebliğin 4. maddesinde sayılmıştır. Muaf olunan haller şunlardır;

 • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,
 • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmaz (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil)
 • Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar
 • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır) muafiyet kapsamındadır.

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükelleflerin, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, tebliğin ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

İlgili yıl için belirtilen (2021 yılı beyanında 5.227.000-TL) tutarın altında olan taşınmazlar Değerli Konut Vergisi’nin kapsamına girmediğinden herhangi bir beyannameye dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu nitelikteki taşınmazlar ile değeri 5.227.000-TL üzerinde olan taşınmazların bir arada bulunması halinde değerlendirme sadece söz konusu tutarın üzerinde olan taşınmazlar için yapılacak ve bunlardan en düşük değerdeki biri yukarıda belirtildiği şekilde vergilendirilmeyecektir.

Tebliğin 6. maddesinde değerli konut vergisinin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri ilişkin uygulama esasları yer almaktadır. Buna göre;

 • Değerli konut vergisi, mükelleflerin verecekleri tebliğin ekinde yer alan (Ek 1A) 1 No’lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi ve (Ek 1B) 2 No’lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi üzerine tarh olunacaktır ve mükelleflerin beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20. günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.
 • Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi aynı zamanda bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek olan bina vergi değerini gösteren belgenin beyannamenin verilmesini takip eden 15 gün içerisinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
 • Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler, bu taşınmazların tamamı için bu Tebliğin ekinde yer alan (Ek 1A) 1 No’lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesini kullanarak tek beyanname verebileceklerdir. Birden fazla meskeni olanlar muafiyet uygulanacak en düşük değerli tek meskenleri beyannameye dahil edilmeyip, bu meskene ilişkin bilgiler Tebliğin ekinde yer alan (Ek 2A) ile bildirilecektir.
 • Aynı beyannamede beyan edilen taşınmazların farklı vergi dairelerinin yetki alanında bulunması durumunda beyanname, mükellefçe bu taşınmazların bulunduğu yer yetkili vergi dairelerinden herhangi birine verilebilecektir.
 • Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.
 • Elbirliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin yapılacak beyanlarda ise bu tebliğ ekinde yer alan (Ek 1B) 2 No’lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi kullanılacaktır ve elbirliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin beyanlarda, her bir taşınmaz için ayrı beyanname verilecektir.
 • Elbirliğiyle ya da müşterek mülkiyetle sahip olunan ve değeri beyan için belirtilen tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazların beyanında her bir malik, intifa hakkı sahibi ya da malik gibi söz konusu gayrimenkule sahip olanlar için beyan değerlendirmesi ayrı ayrı yapılacaktır.

Tebliğin tamamına şu link’ten ulaşılabilir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]