Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

6 Aralık 2018 Tarihli ve 30617 Sayılı Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayınlandı. İlgili yönetmeliğe göre 01.01.2019’dan itibaren yönetmelikte belirtilen bazı özel veya tüzel kişiler, elektronik tebligat zorunluluğuna tabi olacak.

Yönetmeliğin 5. maddesine göre elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan kişiler şöyle:

  • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve bu kanunda tanımlanan mahalli idareler,
  • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
  • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri,
  • Sermayesinin %50’den fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
  • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri,
  • Noterler,
  • Baro levhasına yazılı avukatlar,
  • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler,
  • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Bu kişiler tarafından zorunluluğun başladığı tarih olan 01.01.2019’dan itibaren 1 ay içinde PTT’ye başvuru yapılacak. PTT, başvurudan itibaren 1 ay içinde e-tebligat adresini oluşturarak kişilerin kullanıma sunacak.

E-tebligat adresine mesaj ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhataplara, e-posta yoluyla ücretsiz veya SMS yoluyla ücretli olarak bildirim yapılacak. Bilgilendirmelerin yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemeyecek.

E-tebligat adresine; e-imza ile, e-devlet üzerinden veya PTT tarafından verilen şifre kullanılarak kısa mesaj ile erişilebilecek.

E-tebligat hizmeti karşılığında PTT tarafından alınacak bedele ilişkin ücret tarifesi, Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenerek resmi İnternet sayfasında yayımlanacak.

Yönetmeliğin tamamına aşağıdaki link’ten ulaşılabilir:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206.htm

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]