Kiracının Yazılı Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliyesi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiracıların tahliyesinin istenebileceği sebepler sayılmış olup, bunlardan bir tanesi de kiracının vermiş olduğu yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye edilmesidir.

Türk Borçlar Kanunu m. 352/1 düzenlemesine göre; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Yukarıdaki düzenleme gereğince tahliye hakkının kullanılabilmesi için tahliye taahhüdünün bir takım şartlar taşıması gerekir:

  • Tahliye taahhüdü yazılı olarak yapılmalıdır. Tahliye taahhüdü için aranan yazılı olma şartı, adi yazılı şekil olup taahhüdün resmi şekilde yapılması gerekmemektedir.
  • Tahliye taahhüdü, kiracı ya da yetkili temsilcisi vasıtasıyla yapılmalıdır. Birden fazla kiracı olması halinde tahliye taahhüdün geçerli olması için tüm kiracılar tarafından taahhüdünde bulunulmuş olmalıdır.
  • Tahliye taahhüdünde mutlaka tahliye tarihi bulunmalıdır. Tahliye taahhüdünün kesin olarak belirlenebilir bir tarih olarak belirtilmesi de mümkündür. Ancak sadece ay olarak belirtilmesi tahliye taahhüdünün geçersizliği sonucunu doğuracaktır.
  • Tahliye taahhüdü, kira sözleşmesi kurulduktan ve sözleşmeye konu taşınmaz kiracıya teslim edildikten sonra verilmiş olmalıdır.

Bu şartları taşıyan bir tahliye taahhüdünün varlığına rağmen taahhüt edilen tarihte taşınmazın boşaltılmaması halinde kiraya veren kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak 1 ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilecektir.

Kiralayanın icra takibi başlatmayı tercih etmesi halinde kiraya veren taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibi başlatmalıdır. İcra takibi başlatılması halinde icra dairesi kiracıya taşınmazın 15 gün içinde tahliye ve teslimine ilişkin bir ödeme emri gönderecektir. Kiracının gönderilen ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz edilmesi halinde kiraya veren tarafından icra mahkemesinde itirazın kaldırılması talep edilecek ya da genel mahkemelerde tahliye davası açılacaktır. İtiraz edilmemesi veya itirazın kaldırılması halinde taşınmaz icra müdürlüğünce zorla tahliye edilerek kiraya verene teslim edilecektir.

Kiralayanın dava açma yolunu tercih etmesi halinde ise taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gerekecektir.

Kiralananın tahliyesini talep etme hakkı kiraya verene ait olup, kiraya veren olmayan malik tarafından kiralananın tahliyesi talep edilemeyecektir. 1 aylık sürede icra takibinin yapılmaması veya tahliye davası açılmaması halinde tahliye taahhüdü geçersiz addedilecektir ve kiraya verenin tahliye hakkı olmayacaktır.

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]