20

Mar

YİBBGK, Avukatlık Kanunu m. 165 Gereğince Hükmedilen Avukatlık Ücretinin Kapsamına Akdi Vekalet Ücretinin Dahil Olmadığına Dair Karar Verdi

20 Mart 2019 Tarihli ve 30720 Sayılı Resmi Gazete’de Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2017/6 Esas, 2018/9 Karar ve 05.10.2018 Tarihli kararı yayınlandı. YİBBGK tarafından Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenen “ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk” hallerinden olan “sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde” karşı tarafından avukatı lehine […]

Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Talebinde Görevli Mahkeme

Mahkeme: Yargıtay 13. HD Esas: 2018/322 Karar: 2018/1999 Tarih: 19.02.2018 Özet: Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı Yasa’da düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. Eldeki davada, davacı avukat davalı aleyhine açılan ceza davasında yürütülen vekillik görevi nedeniyle ödenmeyen vekalet ücretinin[…]