Tasarlayarak Öldürme Suçunda Tasarlama Halinin Kabulü İçin Şartlar

Mahkeme: Yargıtay 1. CD

Esas: 2018/2379

Karar: 2020/2082

Tarih: 29.09.2020

 

Özet: “Tasarlama” halinin kabulü için öldürme kararının şarta bağlı olmadan alınması, ruhsal dinginliğe ulaşıldığını kabule elverişli makul bir süre geçmesine karşın eylem kararlılığından dönülmemesi ve belli bir hazırlık yapılarak sebat ve ısrarla bir plan dahilinde öldürme fiilinin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, bu yönde sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin dosyada yeterli bir delil bulunmadığı anlaşılmakla; sanığın TCK’nin 81. maddesi uyarınca cezalandırılması yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde tasarlayarak öldürme suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirir.

 

MAHKEMESİ: Ceza Dairesi

SUÇ: Tasarlayarak öldürme

HÜKÜM: TCK.nin 82/1-a, 53. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin mahkumiyet hükmüne yönelik istinaf isteminin Esastan Reddine.

TEMYİZ EDENLER: BAM Cumhuriyet savcısı, sanık müdafii.

TÜRK MİLLETİ ADINA

… Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 23.02.2018 günlü ve 2018/122 esas, 2018/158 sayılı kararında bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısının ek savunma hakkı verilmediğine, takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre, “Tasarlama” halinin kabulü için öldürme kararının şarta bağlı olmadan alınması, ruhsal dinginliğe ulaşıldığını kabule elverişli makul bir süre geçmesine karşın eylem kararlılığından dönülmemesi ve belli bir hazırlık yapılarak sebat ve ısrarla bir plan dahilinde öldürme fiilinin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, bu yönde sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin dosyada yeterli bir delil bulunmadığı anlaşılmakla; sanığın TCK’nin 81. maddesi uyarınca cezalandırılması yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde tasarlayarak öldürme suçundan hüküm kurulması,

Yasaya aykırı olup, sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmekle, hükmün tebliğnamedeki düşünceye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, aynı Kanunun 304/1. maddesi uyarınca dosyanın…1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, sayın Başkan … ve sayın Üye …’in, sanık hakkında TCK’nin 29. maddesi uyarınca haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğıine yönelen karşı oyları ile, 29/09/2020 gününde oy çokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY:

Sanık ile maktulün uzun süredir yakın arkadaş oldukları, aralarındaki ticari ilişki sırasında sanığın ödemeyi güvence ettiği parayı ödeyemediği bu sebeple sanık ile maktulün arasının açıldığı, ölüm olayından bir süre önce maktulün, sanığın cep telefonuna mesaj çekerek “….bak … bu işi çöz.. yoksa sana ağır bedel ödetirim” dediği, olay günü sanık ve maktulün sanığın köy evinde bulunduğu sırada tekrar yaşanan tartışma sırasında maktulün, sanığın kız kardeşlerine yönelik olarak kız kardeşlerinden parayı kazanmasını bilirim şeklindeki sözü üzerine sanığın tüfek ile ateş ederek maktulü öldürdüğü anlaşılan olayda; sanığın olay tarihinden bir gün sonra müdafii huzurunda vermiş olduğu ilk beyanında maktulün hakaretini belirttiği ve Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre; maktulün, sanığa gönderdiği mesaj ve sanığın aksi ispat edilemeyen savunma içeriği nazara alındığında sanık hakkında TCK’nin 29. maddesi uyarınca haksız tahrik indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğinden bahisle çoğunluk görüşüne bu yönden katılmıyoruz.

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]