AYM; Şehirlerarası Karayollarında Gösteri Yürüyüşü Yasağına İlişkin Hükmü İptal Etti

18 Kasım 2020 tarihli ve 31308 sayılı Resmi Gazete’de 2020/12 Esas, 2020/46 Karar sayılı ve 10.09.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandı.

Manisa 1. İdare Mahkemesi tarafından itiraz yoluna başvurulması ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun “Yasak Yerler” başlıklı 22. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü düzenlenemez.”  ibaresinin Anayasa’nın 13., 26. ve 34. maddelerine aykırılığı iddia edilerek ilgili hükmün iptali istendi.

Anayasa Mahkemesi tarafından şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin farklı özgürlüklerin çatışmasına neden olabileceğinden ancak bu durumda makul bir denge kurularak her iki özgürlüğün de mümkün olduğunca korunması gerektiğinden bahisle değerlendirme yapıldı. Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin bu yolları kullanan kişilerin seyahat özgürlüğünü kısıtlamasının kategorik olarak bu yürüyüşlerin yasaklanması nedeni olmadığı hususuna değinildi.

AYM tarafından yapılan değerlendirmeye göre, trafik düzeninin bozulması riski ve doğuracağı sonuçlar, şehirlerarası karayollarının gösteri yürüyüşüne tamamen kapatılmasına haklılık kazandırmaz. Bu bakımdan, trafik düzeninin aksamamasına mutlak bir üstünlük sağlanması, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına orantısız bir müdahale sonucunu doğurur. AYM tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşünün başkalarının günlük yaşamlarını bir miktar zorlaştırdığının kabul edilmesi gerektiğini ve demokratik toplumda bu hakkın kullanılmasının gündelik yaşamı bir miktar zorlaştırmasının hoşgörüyle karşılanması gerektiği yönünde daha önceki kararları olduğu hususu vurgulandı.

Bazı durumlarda muhatabını etkileme bakımından yürüyüşlerin düzenlendiği mekanların ve güzergahların önemli olduğu belirtilerek demokratik bir toplumda zorlayıcı bir neden olmadıkça kişilerin gösteri yürüyüşü yapacakları mekanı seçebilmeleri gerektiğine değinildi.

İptal davasının konusu olan hukuki düzenlemede trafik düzeninin aksamamasına ilişkin ölçütün ve zorlaştırmanın boyutundan bahsedilmeksizin şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü düzenlenmesinin kategorik olarak yasaklanması, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığından; Anayasa’nın 13. ve 34. maddelerine aykırı olduğuna karar verilerek hüküm iptal edildi.

Kararın tamamına şu link’ten ulaşılabilir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201118-8.pdf

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]