Sermaye Şirketinin İflasını İstememek Suçunun Şikayete Tabi Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 12. HD

Esas: 2020/704

Karar: 2020/1752

Tarih: 25.02.2020

Özet: Sermaye şirketinin iflasını istememek suçunun şikayete tabi olduğundan ve İİK 347 gereğince fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halde 1 yıl geçtiğinden sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının bozulması gerekmektedir.

MAHKEMESİ: İcra Ceza Mahkemesi

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanığın üzerine atılı “sermaye şirketinin iflasını istememek” suçunun takibi şikayete bağlı olup, Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 15/05/2014 tarih ve 317146 sayılı yazısı ile borçlu şirketin 31/12/2011 tarihi itibariyle re’sen terk işleminin yapıldığının bildirildiği ve bu tarih itibariyle borçlu şirketin iflasının istenmesi gerekmekle, şikayetçi vekilinin İİK’nın 347. maddesinde düzenlenen süreler geçtikten sonra 18/04/2013 tarihinde şikayette bulunması nedeniyle sanık hakkında şikayet hakkının düşürülmesi yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA, bozma sebebi 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, tebliğnameye uygun olarak İİK’nın 347. maddesi uyarınca şikayet hakkının DÜŞÜRÜLMESİNE, 25/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]