YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı.

Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının yeterli olduğuna, öncelikle bu adrese normal bir tebligat çıkartılmasının gerekmediğine karar verilmiştir.

Kararın gerekçesi kısaca şu şekildedir:

Tebligat Kanunu’nda değişiklik yapan 6099 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde kanuni düzenlemelerin yapılmasında adil yargılanma hakkı ve onun devamı niteliğindeki hukuki dinlenilme hakkı ile yargılamanın makul sürede bitirilmesi arasındaki hassas dengenin gözetilmesi gerektiğinin vurgulandığı hatırlatılmış, hukuki dinlenilme hakkının makul sürede yargılanma hakkından üstün olduğundan bahisle muhatabın bilinen adresine çıkarılan tebligatın bila tebliğ edilemeden iadesi durumunda Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebliğden önce Mernis adresine normal yoldan tebligat çıkarılmasının kanun koyucunun iradesine aykırı olduğu ve aksinin kabulünün adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin muhatabın bilinen en son adresi olduğu varsayımının içtihat yolu ile aşılması anlamına geldiği belirtilmiştir.

Kararın tamamına şu link’ten ulaşılabilir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210420-6.pdf

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

16

Mar
Kişisel Veriler

VERBİS’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2021/238 karar ve 11.03.2021 tarihli VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicili’ne) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararı yayınlandı. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının[…]