Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde:

  • İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez. 01.06.2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.
  • 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.
  • 10.12.2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

Düzenlemenin tamamına şu link’ten ulaşılabilir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf

Yine aynı tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlandı. Tebliğe göre;

  • İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
  • İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1/6/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.

Tebliğin tamamına şu link’ten ulaşılabilir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430M1-1.htm

İlgili Yazılar

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. […]

16

Mar
Kişisel Veriler

VERBİS’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2021/238 karar ve 11.03.2021 tarihli VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicili’ne) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararı yayınlandı. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının[…]