YİBHGK: Sağlık Nedenleriyle İşçinin Sözleşmesinin Feshi İçin Savunma Alınması Gerekmez

9 Mayıs 2019 Tarihli ve 30769 Sayılı Resmi Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/9 Esas, 2018/10 Sayılı Karar ve 19.10.2018 Tarihli kararı yayınlandı.

YİBHGK; işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşmasının işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterli olduğuna karar verdi.

4857 sayılı İş Kanunu m. 25/1-b gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerin; İş Kanunu m. 19/2 belirtilen işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerden olmadığına vurgu yapılarak işçiden savunma alınması gerekmediğine hükmedildi.

İş Kanunu’nun 25. maddesinin ilgili fıkrası şöyle; “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.” 

Kararın tamamına şu link’ten ulaşılabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190509-6.pdf

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]